Art 5.1 tot 5.10 Energie Milieu Nieuwbouw

Hoofdstuk 5. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Afdeling 5.1. Energiezuinigheid, nieuwbouw [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.1. Aansturingsartikel [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig.
2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.1 geen voorschrift is aangewezen.
Tabel 5.1
gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde

energiepresatiecoëfficiënt
thermische isolatie
luchtvolumestroom
onverwarmde gebruiksfunctie
verbouw
tijdelijk bouwwerk
energiepresatiecoëfficiënt
thermische isolatie

artikel
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.2
5.3

lid
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
*
*
1, 2 en 3
1, 2 en 3

[–]
[m2.K/W]
1
Woonfunctie

a
woonwagen
1

3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,3
2,5

b
andere woonfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
0,6
3,5
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
*
*
2
3,5
3
Celfunctie

a
in een cellengebouw
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,8
3,5

b
andere celfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,8
3,5
4
Gezondheidszorgfunctie

a
met bedgebied
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
2,6
3,5

b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1
3,5
5
Industriefunctie1
2
3
4
5
1
2
*
*
*

3,5
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,1
3,5
7
Logiesfunctie

a
in een logiesgebouw
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,8
3,5

b
andere logiesfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
*
*
1,4
3,5
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

*
*
1,3
3,5
9
Sportfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
*
*
1,8
3,5
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
*
*
2,6
3,5
11
Overige gebruiksfunctie12
Bouwwerk geen gebouw zijndeArtikel 5.2. Energieprestatiecoëfficiënt [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.1 aangegeven waarde.
2. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, een totaal volgens NEN 7120 bepaald karakteristiek energiegebruik dat niet hoger is dan het totale volgens NEN 7120 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het toelaatbare energiegebruik wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarde.
3. Indien bij toepassing van NEN 7120 gebruik wordt gemaakt van NVN 7125 dan is de waarde van de zonder NVN 7125 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt ten hoogste 1,33 maal de in tabel 5.1 aangegeven waarde.
Artikel 5.3. Thermische isolatie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.
2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.
3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een functieruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.
4. Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een in het eerste tot en met derde lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2.K.
5. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.
Artikel 5.4. Luchtvolumestroom [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m3/s.
2. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een eis aan de luchtvolumestroom geldt, een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die niet groter is dan 0,2 m3/s.
Artikel 5.5. onverwarmde gebruiksfunctie [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Op een gebruiksfunctie die niet bestemd is om te worden verwarmd, of indien de verwarming uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven van personen, zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing.

Artikel 5.6. Verbouw [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van artikel 5.3, eerste tot en met vierde lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m2•K/W.

Artikel 5.7. Tijdelijk bouwwerk [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is artikel 5.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 1,3 m2•K/W en de warmtedoorgangscoëfficiënt ten hoogste 4,2 W/m2•K bedraagt.

Afdeling 5.2. Milieu, nieuwbouw [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.8. Aansturingsartikel [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.
2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.8 geen voorschrift is aangewezen.
Tabel 5.8
gebruiksfunctie
leden van toepassing

duurzaam bouwen

artikel
5.9

lid
1
2
1
Woonfunctie

a
woonwagen

b
andere woonfunctie
1

6
Kantoorfunctie

2
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties


Artikel 5.9. Duurzaam bouwen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
2. Van de samenstelling van constructieonderdelen van een gebouw met uitsluitend kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan met een totale gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2 is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste en tweede lid bepaalde.