Bijlage I Brandmeldinstallaties

Bijlage I brandmeldinstallaties

Bijlage I brandmeldinstallaties
Groter Hoger dan [m2] dan [m]
1 Woonf unctie
a Woonfunctievoorzorg
1 Zorgclusterw oning voor zorg op afroep, in een w oongebouw
2 Zorgclusterw oning voor 24-uurs zorg niet in een w oongebouw
3 Zorgclusterw oning voor 24-uurs zorg in een w oongebouw
4 Groepszorgw oning voor zorg op afspraak
5 Groepszorgw oning voor zorg op afroep
6 Groepszorgw oning voor 24-uurs zorg
7 Andere w oonfunctie voor zorg
b Anderewoonfunctie
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
Gedeeltelijk Volledig Gedeeltelijk Volledig Volledig Volledig
- - ja - - ja - -
- - ja - - ja - -
2 B i j e e n k o ms t f u n c t i e
a voorhetaanschouwenvansport
b kinderopvangvoorkinderenjongerdan4jaar
c Andere bijeenkomstfunctie
-
200 - - 1,5 - 5 - 50
500 - 1000 - 5000 -
Volledig
Volledig Gedeeltelijk Volledig Niet-automatisch Gedeeltelijk Volledig
- - ja - - - - -
- - ja ja ja - ja ja
3 Ce l f u n c t i e
- - Volledig
ja
ja
4 Gezondheidszorgf unctie
a gezondheidszorgfunctiemetbedgebied b anderegezondheidszorgfunctie
- - - 20 - 50 - 4,1
250 1,5 500 -
Volledig Niet-automatisch Gedeeltelijk Niet-automatisch Niet-automatisch Niet-automatisch
ja ja ja - - -
ja - ja - - -
5 In d u s t r i e f u n c t i e
a lichteindustriefunctie
b andereindustriefunctie
-
- 20 750 4,1 1500 1,5
2500 -
Niet-automatisch Niet-automatisch Niet-automatisch Niet-automatisch
- - - - -
- - - - -
6 Kantoorf unctie
- 20
- 50 500 4,1 750 1,5
1500 -
Niet-automatisch Gedeeltelijk Niet-automatisch Niet-automatisch Niet-automatisch
- - - - -
- ja - - -
7 Logiesf unctie
a logiesfunctienietgelegenineenlogiesgebouw
b logiesfunctiegelegenineenlogiesgebouwmet24uursbewaking c andere logiesfunctie
-
250 - Volledig
- 1,5 Volledig
- - ja
- ja ja
8 Onderw ijsfunctie
- 4,1
- 50 250 1,5 500 -
Niet-automatisch Gedeeltelijk Niet-automatisch Niet-automatisch
- - - -
- ja - -
9 Sportf unctie
- 4,1
- 50 500 1,5 1000 -
Niet-automatisch Gedeeltelijk Niet-automatisch Niet-automatisch
- - - -
- ja - -
10 Winkelf unctie
- 4,1
-50 500 1,5 1000 - 5000 13
10000 - 10000 13
Niet-automatisch Volledig Niet-automatisch Niet-automatisch Gedeeltelijk Gedeeltelijk Volledig
- - - - - - -
- ja - - ja ja ja
11 Overige gebruiksfunctie
a Beslotenoverigegebruiksfunctievoorhetstallenvanmotorvoertuigen
b Beslotenoverigegebruiksfunctievoorhetpersonenvervoer
c Andere overige gebruiksfunctie
- 1,5 1000 - 2500 -
- 1,5
- 13 1000 - 2500 -
Niet-automatisch Volledig
Volledig
Niet-automatisch Gedeeltelijk Niet-automatisch Gedeeltelijk
-
- - -
- - - - -
- - ja
- - - ja -
12 Bouwwerkgeengebouw zijnde
—-
-
-

131